Privacyverklaring

1. Naam en contactgegevens van verantwoordelijken

Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens op de bedrijfswebsite van:
Verantwoordelijken:
BRIX, MERZ & PARTNER mbB

Wassermühlenstraße 4

48691 Vreden

Telefoon: 0 25 64 / 9 11-0

Fax: 0 25 64 / 9 11-35

info(at)bmg-vreden.de

 
Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
De functionaris voor gegevensbescherming van het advocatenkantoor is op het bovengenoemde adres en op het e-mailadres datenschutzbeauftragter@bmg-vreden.de te bereiken.
 

2. Omvang en doel van het verwerken van persoonlijke gegevens

Bij het bezoeken van deze website, www.bmg-vreden.de, worden door de browser die de bezoeker gebruikt automatisch gegevens naar de server van deze website gestuurd en gedurende een beperkte periode in een log file (logbestand) opgeslagen. Tot de automatische verwijdering worden de volgende gegevens opgeslagen zonder dat daarvoor iets hoeft te worden ingevoerd:

 • IP-adres van het eindapparaat van de bezoeker;
 • datum en tijdstip van het bezoek;
 • naam en URL van de pagina die de bezoeker geopend heeft;
 • de website van waaruit de bezoeker op de site van het advocatenkantoor terecht is gekomen (zog. referrer-URL);
 • browser en besturingssysteem van het apparaat van de bezoeker, evenals de naam van de door de bezoeker gebruikte accessprovider.

De verwerking van deze persoonsgegevens is zoals vastgelegd in art. 6 lid 1 alinea 1 letter f) van de AVG rechtmatig. Het advocatenkantoor heeft een gerechtvaardigd belang in de verwerking van de gegevens met als doel

 • de verbinding tot de website van het advocatenkantoor snel tot stand te brengen,
 • een gebruiksvriendelijke toepassing van de website mogelijk te maken,
 • de veiligheid en stabiliteit van de systemen te constateren en te garanderen en
 • de administratie van de website gemakkelijker te maken en te verbeteren.

De verwerking gebeurt uitdrukkelijk niet om kennis over de persoon van de bezoeker van de website te vergaren.
 

3. Verstrekken van gegevens

Persoonsgegevens worden aan derden verstrekt wanneer:

 • zoals vermeld in art. 6 lid 1 alinea 1 letter f) van de AVG de betreffende persoon daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft verleend,
 • de overdracht zoals vermeld in art. 6 lid 1 alinea 1 letter f) van de AVG noodzakelijk is voor de indiening, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen en er geen reden bestaat om aan te nemen dat de betreffende persoon een zwaarwegend, beschermingswaardig belang heeft in het niet doorgeven van deze gegevens,
 • er voor de gegevensoverdracht zoals vermeld in art. 6 lid 1 alinea 1 letter f) van de AVG een wettelijke verplichting bestaat, en/of
 • dit zoals vermeld in art. 6 lid 1 alinea 1 letter f) van de AVG voor het nakomen van een contractuele relatie met de betreffende persoon noodzakelijk is.

In andere gevallen worden persoonsgegevens niet aan derden verstrekt.
 

4. Cookies  

De website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dat zijn datapakketjes die tussen de server van de website van het advocatenkantoor en de browser van de bezoeker uitgewisseld worden. Deze worden bij het bezoeken van de website door de desbetreffende apparaten (PC, notebook, tablet, smartphone etc.) opgeslagen. Cookies kunnen als zodanig geen schade aan de gebruikte apparaten veroorzaken. Ze bevatten met name geen virussen of andere schadelijke software. In de cookies wordt informatie opgeslagen die voortvloeit uit de combinatie met het specifiek gebruikte apparaat. Het advocatenkantoor kan daarmee in geen geval directe kennis over de identiteit van de bezoeker van de website verwerven. Cookies worden afhankelijk van de basisinstellingen van de browser grotendeels geaccepteerd. De browserinstellingen kunnen zo worden ingesteld dat cookies ofwel op het gebruikte apparaat niet geaccepteerd worden, of dat steeds een speciale melding weergegeven wordt voor een nieuwe cookie geplaatst wordt. Er dient te worden opgemerkt dat de deactivering van cookies ertoe kan leiden dat niet alle functies van de website optimaal gebruikt kunnen worden. De inzet van cookies dient ervoor om het gebruik van het webaanbod van het advocatenkantoor gemakkelijker te maken. Zo kan bijvoorbeeld aan de hand van sessie-cookies worden gekeken of de bezoeker aparte pagina's van de website al eerder bezocht heeft. Na het verlaten van de website worden deze sessie-cookies automatisch gewist.
Ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid worden tijdelijke cookies gebruikt. Deze worden tijdelijk op het apparaat van de bezoeker opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan de website wordt automatisch herkend dat de bezoeker de website al eerder bezocht heeft en welke invoer en instellingen daarbij zijn uitgevoerd, zodat deze niet herhaald hoeven te worden.
Cookies worden bovendien ingezet om de bezoeken aan de website voor statische doeleinden en de verbetering van het aanbod te analyseren. Deze cookies maken het mogelijk bij een volgend bezoek automatisch te herkennen dat de bezoeker de website al eerder bezocht heeft. Hierbij worden de cookies na een eerder bepaalde tijd automatisch gewist. De door de cookies verwerkte gegevens zijn voor de bovengenoemde doelen ter waarborging van de legitieme belangen van het advocatenkantoor zoals vermeld in art. 6 lid 1 alinea 1 letter f) van de AVG rechtmatig.
 

5. Uw rechten als betrokken persoon

Voor zover uw persoonsgegevens ten aanzien van het bezoek van onze website verwerkt worden, heeft u als "betrokken persoon" met betrekking tot de AVG de volgende rechten:  

5.1 Kennisgeving
U kunt van ons informatie vragen of uw persoonlijke gegevens bij ons verwerkt worden. Er bestaat geen recht op informatie indien de verstrekking van de gewenste informatie inbreuk maakt op de geheimhoudingsplicht zoals vermeld in § 83 StBerG (Belastingwet), of indien de informatie om andere redenen, in het bijzonder ter waarborging van de belangen van derden, geheim gehouden moeten worden. Afwijkend hiervan kan een plicht om informatie te verstrekken bestaan, als uw belangen zwaarder wegen dan de belangen van geheimhouding, vooral rekening houdend met dreigende schade. Het recht op informatie is verder uitgesloten als de gegevens alleen opgeslagen zijn omdat ze uit hoofde van wettelijke of statutaire bewaartermijnen niet gewist mogen worden, of uitsluitend doeleinden ter gegevensbescherming of privacycontrole dienen, voor zover de verstrekking van informatie een onevenredig grote inspanning zou vergen en de verwerking voor andere doeleinden door passende technische en organisatorische maatregelen uitgesloten is. Voor zover in uw geval het recht op informatie niet uitgesloten is en uw persoonsgegevens door ons verwerkt worden, kunt u van ons verstrekking van de volgende informatie verlangen:

 • doel van de verwerking,
 • categorieën van de van u verwerkte persoonsgegevens,
 • ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens bekendgemaakt zijn, in het bijzonder bij ontvangers in andere landen,
 • indien mogelijk de geplande duur dat uw persoonsgegevens opgeslagen worden of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de bepaling van de opslagduur,
 • het bestaan van een recht op correctie, wissen of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens of het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking,
 • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming,
 • voor zover de persoonsgegevens niet bij u als betrokken persoon verzameld zijn, de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens,
 • •indien van toepassing het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling en significante informatie over de betrokken logica evenals de draagwijdte en implicaties van geautomatiseerde besluitvorming,
 • indien van toepassing, in het geval van verstrekking aan ontvangers in andere landen, tenzij er een beslissing is van de Europese Commissie over de toereikendheid van het beschermingsniveau krachtens Artikel 45, paragraaf 3 van de AVG, informatie over passende garanties op grond van art. 46 lid 2 van de AGV ter bescherming van persoonlijke gegevens.

5.2 Correctie en aanvulling

Voor zover u vaststelt dat wij onjuiste persoonsgegevens van u hebben kunt u van ons de onmiddellijke correcte van deze onjuiste gegevens verlangen. Bij onvolledige persoonsgegevens die betrekking hebben op u kunt u van ons verlangen dat wij deze aanvullen.

5.3 Wissen
U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen ("recht op vergetelheid"), voor zover de verwerking niet nodig is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting, het recht op informatie of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om een taak uit te voeren die het algemeen belang dient, en waarop een van de volgende redenen van toepassing is:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doelen waar ze voor verwerkt zijn.
 • De basis van rechtvaardiging voor de verwerking was uitsluitend uw toestemming, en deze heeft u herroepen.
 • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wij openbaar gemaakt hebben.
 • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van persoonsgegevens die wij niet openbaar gemaakt hebben en er zijn geen dwingende, legitieme redenen voor de verwerking.
 • Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van de persoonsgegevens is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting waar wij aan zijn onderworpen.

U heeft geen recht op wissen van de gegevens indien het wissen in het geval van rechtmatige, niet geautomatiseerde dataverwerking vanwege de bijzondere manier van opslaan niet of alleen met onevenredig grote inspanning mogelijk is en uw belang bij het wissen slechts gering is. In dit geval wordt in plaats van het wissen een beperking van de verwerking doorgevoerd.

5.4 Beperking van verwerking
U kunt van ons een beperking van verwerking verlangen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

 • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens. De beperking kan in dit geval verlangd worden voor een periode die het ons mogelijk maakt om de juistheid van de gegevens te controleren.
 • De verwerking is onrechtmatig en u verlangt in plaats van wissen dat wij het gebruik van uw persoonsgegevens beperken.
 • Wij hebben uw persoonsgegevens niet langer nodig voor het doel van verwerking, maar u heeft deze nodig voor de indiening, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 • U heeft bezwaar gemaakt zoals vermeld in art. 21 lid 1 van de AVG. De beperking van de verwerking kan verlangd worden voor de duur van de periode dat het nog niet vaststaat of onze legitieme redenen zwaarder wegen dan uw redenen.

Beperking van de verwerking betekent dat de persoonsgegevens uitsluitend gebruik worden met uw instemming, of voor de indiening, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, of om gewichtige redenen van algemeen belang. Voor wij de beperking ongedaan maken zijn wij verplicht u daarover te informeren.

5.5 Gegevensportabiliteit
U heeft het recht van gegevensportabiliteit, voor zover de verwerking plaatsvindt met uw toestemming (art. 6 lid 1 alinea 1 letter a) of art. 9 lid 2 letter a) van de AVG) of op een overeenkomst berust waarbij u betrokken bent, en de verwerking met behulp van geautomatiseerde processen verloopt. Het recht van gegevensportabiliteit houdt in dit geval de volgende rechten in, voor zover de rechten en vrijheden van andere personen hierdoor niet aangetast worden: U kunt van ons verlangen de persoonsgegevens die u ons verstrekt heeft op een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen. U heeft het recht deze gegevens zonder verhindering onzerzijds aan een andere verantwoordelijke door te sturen. Voor zover technisch haalbaar kunt u van ons verlangen dat wij uw persoonsgegevens direct aan een andere verantwoordelijke doorsturen.

5.6 Bezwaar
Voor zover de verwerking op art. 6 lid 1 alinea 1 letter e) van de AVG (uitvoeren van een taak in het algemeen belang of de uitoefening van een overheidstaak) of op art. 6 lid 1 alinea 1 letter f) van de AVG (rechtmatig belang van de verantwoordelijke of een derde) berust, heeft u het recht om op basis van redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dit geldt ook voor een op art. 6 lid 1 alinea 1 letter e) of f) van de AVG gebaseerde profiling. Nadat u gebruik heeft gemaakt van het recht op bezwaar verwerken wij uw persoonsgegevens niet langer, tenzij wij dwingende, beschermingswaardige redenen voor verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw belang, rechten en vrijheden, of waarbij de verwerking nodig is voor de indiening, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dit geldt ook voor een profiel dat aan dergelijke direct-marketing gekoppeld is. Nadat u gebruik gemaakt heeft van het recht op bezwaar zullen wij deze persoonsgegevens niet langer voor direct-marketingdoeleinden gebruiken.

U heeft de mogelijkheid om telefonisch, per e-mail, per fax of op het aan het begin van deze pricacyverklaring vermelde postadres van ons advocatenkantoor informeel uw bezwaar kenbaar te maken.

5.7 Toestemming intrekken
U heeft het recht verleende toestemming te allen tijde met goed gevolg voor de toekomst in te trekken. Het intrekken van de toestemming kan informeel telefonisch, per e-mail, per fax of op ons postadres aan ons worden medegedeeld. Door het intrekken van de toestemming wordt de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die op basis van de toestemming tot het moment van intrekking is uitgevoerd niet aangetast. Na ontvangst van de herroeping wordt de gegevensverwerking, die uitsluitend op uw toestemming is gebaseerd, stopgezet.

5.8 Klachten
Indien u van mening bent dat de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben onrechtmatig is, kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die jurisdictie heeft over uw woon- of werkplaats, of de locatie van de vermeende inbreuk.

6. Status en herziening van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te zijner tijd bij te werken, om de gegevensbescherming te verbeteren en/of aan veranderende praktijken van de autoriteiten of de rechtspraak.